امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱  /  Thu 26 May 2022
نمایندگی شیراز-نمایندگی شیراز
نمایندگی شیراز
نمایندگی گچساران-نمایندگی گچساران
نمایندگی گچساران
نمایندگی بوشهر-نمایندگی بوشهر
نمایندگی بوشهر
نمایندگی یاسوج-نمایندگی یاسوج
نمایندگی یاسوج
نمایندگی مرودشت-نمایندگی مرودشت
نمایندگی مرودشت
بین هزاران دیروز و میلیون ها فردا فقط یک امروز وجود دارد...امروز را از دست نده...
 

پیوندها


ورود به مدیریت


خدمات

اوقات شرعی

آمار سایت

احادیث

اطلاعيه

اطلاعيه

جهت مشاهده مدارك لازم جهت برقراري مستمري بازماندگان پس از فوت بازنشسته بروي ادامه خبر كليك نمائيدمدارك لازم جهت برقراري مستمري بازماندگان پس از فوت بازنشسته

1- اخذاصل گواهي فوت از دارالرحمه + يكسري كپي از آن

2- ارائه اصل وكپي شناسنامه همسر وفرزندان تحت تكفل متوفي

فرزندان تحت تكفل شامل :الفدختران مجرد – ب)پسران زير 20سال ج) فرزندان ذكوردانشجو بالاي 20سال درصورتي كه قبل از 25 سالگي وارد دانشگاه شده باشند و سن آنها از 25 سال تجاوز نكرده باشد .د) فرزندان محجوربا ارائه گواهي كميسيون وزارت نفت يا مجوز دادگستري .

3- دريافت فرم افتتاح حساب بانكي از امور اداري صندوق بازنشستگي وتكميل آن توسط تك تك افراد تحت تكفل واخذ تأئيديه توسط يكي از بانكهاي طرف قرارداد صندوق بازنشستگي وتحويل آن به همراه ديگرمدارك به امور اداري صندوق بازنشستگي .

4- پركردن فرم افراد واجد الشرايط وتأئيد دو ضامن كه شاغل شركت نفت يا بازنشسته شركت نفت باشد.           

(درصورتي كه ضامن فرد،شاغل است بايستي توسط واحدكارگزيني اداره مربوطه ،امضاء وي مورد تأئيدقرارگيردودرصورتي كه ضامن فرد، بازنشسته است ، بايستي درحضور سرپرست نمايندگي يا مسئول اموراداري نمايندگي ، امضاء وي موردتأئيدقرارگيرد).

5-  پركردن فرم هاي دوضامن و برقراري مستمري فرزندان اناث :

ضامنين بايستي بازنشسته شركت نفت ، يا شاغل شركت نفت باشند(درصورتي كه ضامن فرد، شاغل باشد بايستي امضاء وي به تأئيد واحد كارگزيني اداره مربوطه رسيده باشد).

6- درصورت داشتن فرزند ذكور بالاي 20 سال،ارائه گواهي اشتغال به تحصيل درمقطع دانشگاه به تاريخ روز الزاميست . 

7- جهت فرزندان اناث بالاي 20سال بايستي تعهد نامه رسمي محضري مبني برعدم ازدواج واشتغال وي از دفتر اسناد                     رسمي اخذ گردد.

8- براي شاغلين فوتي ارائه اصل وكپي برگ انحصاروراثت وفرم گزارش حادثه (درمواقعي كه فوت شاغل حين كار مي باشد) الزامي است.

(براي فرزندان زير 20 سال در صورتي كه ولي قهري درقيد حيات نباشدارائه قيم نامه الزامي است).

بديهي است مدارك بايد به صورت كامل وبدون خط خوردگي ارائه گردد واين امور از پذيرش مدارك ناقص معذورمي باشد.

شرايط دريافت علي الحساب هزينه مراسم ياد بودشاغل متوفي/ بازنشسته متوفي :

پس از فوت بازنشسته درصورت اخذ اصل گواهي فوت از دارالرحمه وارائه آن به اموراداري صندوق بازنشستگي حداكثر به مدت 14روز پس از فوت بازنشسته ، بازمانده يا بازماندگان وي مي توانند جهت دريافت مبلغ (35،000،000) ريال معادل( 3،500،000)تومان بابت هزينه مراسم يادبود با ارائه مستندات فوت واصل شناسنامه همسر متوفي به دفترنمايندگي مراجعه نمايند ومبلغ فوق الذكررا از طريق چك دريافت نمايند( حضورهمسربازنشسته متوفي + اصل شناسنامه وي الزاميست).
کد خبر : ۸۵          نوشته شده در ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۱:۳۴          چاپ خبر

اخبار نمایندگی شیراز


اخبار نمایندگی گچساران


اخبار نمایندگی بوشهر


اخبار نمایندگی یاسوج


اخبار نمایندگی مرودشت


پیوندها

آخرین اخبار