صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه جذب نيرو

کد خبر : 104


به اطلاع ميرساند در نظر است به منظور تكميل كادر دفتر نمايندگي شيراز با هماهنگي معاونت امـوربازنشستگي نسبت بكارگيـري تخصص هاي زير بصـورت قـراردادي و از طريق شركت پيمانكاري طرف قرارداد اقدام گردد.جهت اطلاع از شرايط استخدام خواهشمند است به ادامه خبر مراجعه نمائيدلذا متقاضيان داراي شرايـط ذيل مي توانند نسبت به تكميل و تحويل فرم مربوطه  حداكثر تا تاريخ 92/8/15اقدام لازم           بعمل آورند.

الف)متقاضي ميبايست فرزند بازنشسته صنعت نفت ومقيم شهرشيرازباشد .

ب) دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) وبالاتردررشته هاي مهندسي كامپيوتر(يك نفرترجيحاً مرد) ، روانشناسي يا مددكاري (يك نفر ترجيحاً مرد)

ج ) حداكثر سن 30 سال  تا تاريخ اطلاعيه .

د) تكميل فرم مربوطه

لطفاً جهت اقدامات فوق به خانم اسدزاده باجه 7 مراجعه فرمائيد.

 


چاپ خبر