صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه جذب نيرو

کد خبر : 107


در نظر است به منظور تكميل كادر دفتر رابط پارسيان با هماهنگي معاونت امـوربازنشستگي نسبت بكارگيـري يكي از فـرزندان ذكور(مرد) بازنشستگان بصـورت قـراردادي و از طريق شركت پيمانكاري طرف قرارداد اقدام گردد،جهت اطلاع بيشتر به ادامه خبر مراجعه نمائيد.


لذا متقاضيان داراي شرايـط ذيل مي توانند نسبت به تكميل و تحويل فرم مربوطه به دفاتر بندرعباس وشيرازحداكثر تا تاريخ 8/21 /92اقدام لازم بعمل آورند.

الف) متقاضي ميبايست فرزند بازنشسته صنعت نفت ومقيم پارسيان باشد .

ب) دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي(ليسانس) وبالاتردر رشته هاي مهندسي كامپيوتر، مديريت ، روانشناسي ، حسابداري

ج ) حداكثر سن 30 سال  تا تاريخ اطلاعيه .

د) تكميل فرم مربوطه

چاپ خبر