صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه جديد استخر مخابرات ويژه پاييز

کد خبر : 169به اطلاع كليه مستمري بگيران محترم صنعت نفت ساكن شيراز ميرساند جهت استفاده از استخر و سونا ،لطفاً به همراه دفترچه درماني(عكسدار و تاريخ بروزشده) هريك از افراد تحت تكفل خود در زمان هاي ذيل ،به استخر پيام مخابرات واقع در خيابان وليعصر قصرالدشت مراجعه نمائيد : پنجشنبه : 14:30 الي16 ويژه آقايان دوشنبه : ۱۴ الي 15:30 ويژه بانوان    بازنشسته محترم،لطفاً به منظور رعايت حقوق ديگران از آوردن مهمان و افرادي كه تحت پوشش نمي باشند خودداري نمائيد.


چاپ خبر