صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعیه گواهی انحصار وراثت

کد خبر : 181


به اطلاع کلیه بازماندگان محترم می رساند ، ارائه گواهی انحصار وراثت جهت استمرار مستمری الزامی می باشد و چنانچه تا 8 ماه پس از تاریخ فوت بازنشسته ، گواهی انحصار وراثت ارائه نشود مستمری بازماندگان به طور خودکار قطع  می گردد.چاپ خبر