صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه

کد خبر : 86


سهامداران بازنشسته شركت سرمايه گذاري صنعت نفت لطفاً جهت دريافت اوراق حق تقدم خريد سهام جدید خودفقط درتاريخ13تيرماه ازساعت 8 الي 12ظهربه دفترنمايندگي بازنشستگي شيراز مراجعه نماييد.اين اوراق تنها به بازنشسته  با ارايه كارت شناسايي يا وكيل ايشان با اصل وكالتنامه تحويل داده  مي شود،عدم مراجعه انصراف تلقی میشود.چاپ خبر