صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه احتساب سوابق

کد خبر : 99


بازنشستگاني كه طبق مصوبه شماره 1017 متقاضي احتساب  سوابق خدمت غيردولتي بوده و تقاضاي خود را به صندوق ارائه نموده اند، پس از انجام محاسبات اوليه توسط كارشناسان ذيربط و ابلاغ مكتوب مبلغ بدهي كسوربازنشستگي و تغييرات مستمري ناشي از محاسبه سابقه به ايشان ، حداكثر به مدت 3ماه فرصت داشته تا اعلام موافقت يا عدم موافقت خود را كتباً به دفاترنمايندگي سراسر كشور ارائه نمايند.بديهي است پس از گذشت 3 ماه ،محاسبات براساس در خواست ونرخ جديد قابل بررسي خواهد بود.چاپ خبر